Screeningové testování žáků školy

Na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 Provoz a testování ze dne 17. srpna 2021, ředitel ORBIS, Mateřské škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. pro pracoviště střední školy sděluje:

Plošné testování je zacíleno pouze na žáky.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě a to ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

Po skončení testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).

Doklad o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci COVID-19, případně negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, předloží žák při nástupu do školy 1. 9. 2021.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • Žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor) ve třídě i ve společných prostorách.
  • Žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, musí se převlékat s odstupem od ostatních a nesmí použít sprchy.
  • V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí žák dodržovat rozestup od ostatních osob min. 1,5m.

Testování žáků na jednotlivých úsecích zajišťují zástupci ředitele prostřednictvím odpovědných pedagogických pracovníků (pedagogů, kteří danou skupinu žáků vyučují první vyučovací hodinu jejich přítomnosti ve škole). Distribuci testů pro testování žáků pro jednotlivé skupiny zabezpečuje každý zástupce ředitele pro svůj úsek a současně zodpovídá za evidenci jejich spotřeby.

Testování žáků přítomných na prezenční výuce ve škole (TV a PV):

  • Výsledky testování za každou skupinu žáků (vyplněná tabulka viz Příloha č. 1 – Evidence testování žáků, podpis žáka není vyžadován) poskytne odpovědný pedagog svému nadřízenému pracovníkovi (zástupci ředitele) v nejkratším možném termínu příslušného dne.
  • Pokud se žák dostaví do výuky pozdě, je dodatečně otestován a výsledek testu sdělí příslušný pedagog neprodleně svému nadřízenému.
  • V případě výskytu pozitivního testu informuje odpovědný pedagog neprodleně sekretariát školy, p. Ondruchovou, o pozitivně testovaném žákovi. Žákovi bude vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku testu a toto potvrzení bude zasláno na e-mail žáka, příp. jeho zákonného zástupce. Potvrzení o pozitivním výsledku může být dotyčnému předáno také v listinné podobě. Současně odpovědný pedagog v případě nezletilého žáka zajistí jeho přesun do izolační místnosti (sekretariát školy informuje pověřeného pracovníka, který pozitivně testovaného žáka odvede do izolace a kontaktuje zákonného zástupce žáka). Zletilý žák je odeslán domů. Žák, případně jeho zákonný zástupce je poučen o nutnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu – žádanku mu vystaví ošetřující lékař.
  • Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Zástupce ředitele předá souhrnné informace o testování žáků za příslušný den vždy nejpozději do 10:20 hod. p. Ondruchové (v případě její nepřítomnosti na sekretariát školy). Ta zabezpečí předání požadovaných informací prostřednictvím aplikace COVID Forms App.

Informace najdete také ZDE

Ve Zlíně dne 30. 8. 2021

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., v.r.

ředitel školy