GDPR

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

Střední škola

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

IČO: 26215829

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: poverenec@orbiszlin.cz

Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje studentů a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů, (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).

Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému Bakaláři ) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné
  • právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů