Přijímací řízení – 1. kolo

Vážení uchazeči,

 

v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 se koná jednotná přijímací zkouška na naší škole do maturitních oborů i nástavbového studia.

 

Termíny pro podání přihlášky

 

do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem)

 

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

 

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023

 

Upozornění

 

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

 

Jednotné testy

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 

Časový limit a povolené pomůcky

 

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka (nelze použít gumovací pero či fix)
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka (nelze použít gumovací pero či fix), obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – I. kolo ZDE

 

Z hlediska dalšího  vývoje v ekonomických oborech a informačních systémů se očekává růst a zájem o tyto specializované činnosti a pracovníky, kdy se předpokládá, že se  budou ve společnosti otevírat nové příležitosti a možnosti a tím i nabízet větší uplatnění absolventům těchto oborů na pracovním trhu.

V následujících letech se očekává poptávka po kvalifikovaných odbornících,  a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti informačních technologií.

Všechny naše obory jsou vysoce specializované se zaměřením i na jazykovou vybavenost absolventů a mají návaznost na nabízené obory VŠ, zejména na UTB ve Zlíně.

 

Jsme  připraveni akceptovat všechny vaše  individuální potřeby nejen při přijímacím řízení, ale i během  celého studia.

 

Přihláška 4letý maturitní obor: ZDE

Přihláška nástavbové studium: ZDE

 

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.
ředitel školy

Ve Zlíně,  5.1. 2023