Stipendijní program

V souladu s ustanovením § 30 odstavec 4 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a Pravidel pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve Zlínském kraji v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“  vydává ředitel školy tento stipendijní řád jako vnitřní řídicí normu školy.

Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole,  motivovat je k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání a vzornému chování.

Stipendijní řád určuje podmínky pro poskytování stipendia (prospěchové a oborové složky) ve školním roce. S obsahem stipendijního řádu seznamují žáky třídní učitelé. Stipendijní řád je k dispozici v písemné podobě v sekretariátu školy.