Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2021/2022

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.

Písemná zkouška obsahuje převážně otevřené úkoly a asi v polovině oborů obsahuje písemná zkouška také test. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace.

Forma písemné zkoušky

Písemná zkouška může mít v současnosti dvě formy – písemnou (na papír) a elektronickou. Aby se mohly zkoušky psát na počítači, musí být napřed vytvořena banka úkolů. Tato banka vzniká postupně pro jednotlivé obory vzdělání.

  • Pokud banka zatím není připravena, žáci konají písemnou zkoušku na papíře.
  • V oborech vzdělání, kde je banka již vytvořena, si mohou školy vybrat, zda provádět písemnou zkoušku na počítači nebo na papíře. V každém případě jsou ale žákům generována témata počítačem z banky úkolů.

Délka písemné zkoušky

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro přidělení témat žákům. Čas pro napsání zkoušky může být žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužen.

Zadávání témat

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru.

Délka zkoušky

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat.

Při využití otevřeného tématu Praktická zkouška ve firmě stanoví délku zkoušky škola ve spolupráci s firmou. Délka zkoušky ve firmě závisí na probíhajícím výrobním procesu a nelze ji tedy stanovit dopředu v jednotném zadání.
Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin (s výjimkou oboru Rekondiční a sportovní masér).

  • Žák koná praktickou zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění nejdéle 2 týdny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající časový prostor je možné využít pro případné zařazení školní části závěrečné zkoušky.

 

Zadávání témat

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Otázky ze světa práce, které jsou součástí ústní zkoušky, jsou veřejně přístupné.

Délka zkoušky

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

 

Pro přípravu zadání závěrečných zkoušek škola využije jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

Termíny závěrečné zkoušky

Učební obor  32-54-H/01 Výrobce obuvi

  1. 6. 2022 – písemná zkouška, zahájení 7:30 hod.
  2.  6. 2022 – praktická zkouška, zahájení 7:00 hod.
  3. 10. 6.2022 – ústní zkouška, zahájení v 7:30 hod.

 Rozpis JZZ a jmenný seznam bude vyvěšený na nástěnce II. NP  a na určené třídě/místnosti.