Informace k zápisu

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO VÍCEJAZYČNÉ TŘÍDY ORBIS ZLÍN 2024/2025

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Zápis do ZŠ Orbis Zlín se uskuteční dne 5. 4. 2024 od 12.00 hodin

VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2024:

 • dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018,
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2025:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + ODBORNÉHO LÉKAŘE.
 • Jedná-li se o dítě nadané – zákonný zástupce doloží zprávu z PPP, popř. jiného školského zařízení, ve které se uvádí, že jde o dítě s nadáním

ORGANIZACE ZÁPISU:

K zápisu je nutno přinést:

 • vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí),
 • občanský průkaz (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat),
 • rodný list dítěte (nebo jeho kopie),
 • zápisový list školy.

Registrace dítěte k zápisu na https://zapisdozszlin.cz/:

 • V době od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněna webová stránka https://zapisdozszlin.cz/, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Vyberou si základní školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém vygeneruje žádost o přijetí, kterou zákonní zástupci vytisknout a podepíší.
 • Zákonný zástupce si v systému zaregistruje vybraný čas zápisu dítěte, ve kterém se k zápisu dostaví.
 • Bližší informace najdete zde: https://zapisdozszlin.cz/napoveda/postup-pro-registraci/

Podmínky pro přijetí:

 • Vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách https://zapisdozszlin.cz/, odevzdání vyplněné žádosti o přijetí a zápisového listu osobně při zápisu.
 • Prokázání školní zralosti dítěte – úspěšné zvládnutí úkolů při zápisu – grafomotorika, pohovor s učiteli a psychologem.
 • Žáci připraveni ke vzdělávání podle ŠVP ORBIS Základní škola jsou přijímáni do maximální kapacity vícejazyčné třídy (15 dětí ve třídě).
 • Je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě.
 • Úroveň anglického jazyka – z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na živé jazyky je kritériem i zvládnutí sluchové diferenciace a sluchové analýzy; jazykový cit; sluchová diferenciace /rozlišit zvuky/, sluchová analýza /na jakou hlásku začíná určité slovo/.
 • Oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole a úhrada zálohy na školné.

Doplňující kritéria k přijetí:

 • docházka a počet let docházky do mateřské školy Orbis Zlín,
 • v základní škole se již vzdělává starší sourozenec (vychází se tak vstříc nepřerušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné ZŠ),
 • pokud zákonný zástupce doloží zprávu z PPP, popř. jiného školského zařízení, ve které se uvádí, že jde o dítě s nadáním.

Přesáhne-li počet žádostí o přijetí povolenou kapacitu, určí psycholog přizvaný k zápisu výsledné pořadí zúčastněných dětí podle dosaženého bodového zisku a ředitelka školy rozhodne o přijetí.

Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí, kdy přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, úspěšnému splnění přiměřeně zadaných úkolů, interakci při zápisu a k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec. Důležitý je samozřejmě soulad očekávání rodičů a školy.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky v době zápisu – v oficiálně určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 25. 8. 2020): žádost o odklad – ke stažení ZDE

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – zákonný zástupce vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a doloží všechny přílohy k odkladu (tzn. doporučení ŠPZ, odborného lékaře nebo klinického psychologa).
 • podání žádosti v době zápisu – v oficiálním určeném termínu – tzn. od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

Sdělení o přijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do třiceti pracovních dnů na webu https://www.orbiszlin.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy/# (Zápis do 1. třídy) zveřejněn seznam přijatých žáků do základní školy ve Zlíně dle přiděleného registračního čísla a zároveň vyvěšen na vstupních dveřích školy a na nástěnce školy. Poté budou školou připraveny Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba, aby zákonní zástupci podepsali oba dokumenty a předali je zpět do školy.
V opačném případě je místo uvolněno dalšímu žákovi.

Školné pro školní rok 2024/2025 je stanoveno na 115.500 Kč za celý školní rok (tuto částku lze rozdělit dle splátkového kalendáře až na 12 splátek). Individuálně mohou být posuzovány slevy na školné (například počet dětí navštěvujících ORBIS ZLÍN apod.). Školné nezahrnuje stravu, mimoškolní zájmové aktivity a dlouhodobé pobyty.

Důležité dokumenty:

Zápisový list
Žádost o odklad

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.