Školní vzdělávací komplex ORBIS

ORBIS je vzdělávací komplex, který je zázemím pro poskytování vzdělávání od předškolního až po sekundární. Je to soukromý subjekt zařazený do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.

Profilací je vícejazyčné vzdělávání, v němž dominuje anglický jazyk s výraznou hodinovou dotací (v ZŠ až 13 hodin týdně). S angličtinou se seznamují děti již v mateřské škole zcela přirozeným způsobem – bilingvní prostředí je simulováno přítomností rodilých mluvčí spolu s českými učiteli – každý z nich užívá v komunikaci s dětmi pouze svůj mateřský jazyk.

Žáci mají možnost v průběhu školní docházky absolvovat Cambridge Exams úrovně A1 až minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Od pátého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk z nabídky – španělský jazyk, německý jazyk. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní, včetně rodilých mluvčí. Ti se kromě výuky angličtiny podílejí i na výuce některých předmětů v AJ – využíváme metody CLIL.

Absolventi základní školy ORBIS mají možnost pokračovat ve studiu na střední škole ORBIS, která v současné době nabízí tři maturitní obory denního studia, a to Gymnázium s jazykovým zaměřením, Ekonomika a podnikání a Informační technologie.

Studenti mají příležitost účastnit se studijních pobytů v zahraničí a získané jazykové dovednosti využít v praxi.

Poskytujeme plnohodnotnou online výuku i v dobách krizí.

Všechny součásti vzdělávacího komplexu věnují pozornost individuálnímu přístupu k žákům, studentům. Otevřená komunikace s rodiči založená na partnerství a vzájemném respektu a úctě je předpokladem pro úspěšné fungování výchovně vzdělávacího procesu nastaveného ve škole. Naším cílem je řádně vzdělaný, sebevědomý absolvent, který respektuje morální zásady a je připraven stát se plnohodnotnou součástí společnosti.

Naše aktuality