Přijímání dětí & praktické informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024/2025

Základní informace

 •  do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do 31. 8. 2024 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu

Rodiče podají žádost o přijetí a k tomu doloží požadované přílohy (rodný list). Zápis do MŠ se bude konat dne 14. 5. 2024 08:00 do 16.00 hodin.

 K zápisu je nutno přinést:

 • vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí s potvrzením od lékaře o povinném očkování),
 • občanský průkaz (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat),
 • rodný list dítěte (nebo jeho kopie),

Registrace k zápisu

Registrace dítěte k zápisu na https://www.zapisdomszlin.cz/:

 • V době od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněna webová stránka https://www.zapisdomszlin.cz/, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Vyberou si mateřskou školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém vygeneruje žádost o přijetí, kterou zákonní zástupci vytisknout a podepíší.
 • Bližší informace najdete zde: https://www.zapisdomszlin.cz/napoveda/postup-pro-registraci/

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 • odevzdání vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • registrace k zápisu elektronicky na https://www.zapisdomszlin.cz/
 • děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 16 dětí)
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole

 B) Preferenční kritéria

 • v mateřské nebo základní škole Orbis se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné školy)
 • věk dítěte, přednost mají děti starší

(Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí.)

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 30 pracovních dnů na těchto internetových stránkách zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci podepsali oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.