Přijímání dětí & praktické informace

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ORBIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pro seznam dětí, přijatých do naší mateřské školy dle registračních čísel, přidělených při zápisu k předškolnímu vzdělávání, KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

Základní informace

 •  do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu

Elektronický zápis k předškolnímu vzdělávání proběhnou v naší mateřské škole v období od 12. dubna 2022 do 10. května 2022. Rodiče podají žádost o přijetí a k tomu doloží požadované přílohy (rodný list). Zápis do MŠ se bude konat 12. KVĚTNA 2022 OD 08:00 DO 15.30 hod.

Podání žádosti o přijetí – FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit:

 1. osobním podáním – je nutné si předem dohodnout předání na e-mailu:romana.zackova@orbiszlin.cz.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 • odevzdání vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy
 • registrace k zápisu elektronicky na tomto odkazu 
 • děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 16 dětí)
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 • v mateřské nebo základní škole Orbis se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné školy)
 • věk dítěte, přednost mají děti starší

(Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí.)

Formální část zápisu

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Obdrží registrační číslo dítěte na základě registrace
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na těchto internetových stránkách zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci podepsali oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Elektronická přihláška do MŠ