Obecné informace

Mateřská škola ORBIS sídlí spolu se základní školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou.

Základní výchovně vzdělávací program je v mateřské škole doplněn o výuku angličtiny.

„Na základě nejnovějších lingvistických a psychologických výzkumů je dítě v tomto věku vlastně naprogramováno učit se řeč. Je to naprosto ideální doba k osvojování si jakékoliv řeči vůbec, v pozdějším věku (mezi 8. a 12. rokem věku dítěte) se vývoj řečových center v mozku již uzavírá! Jsme přesvědčeni, že jazyková výuka musí vycházet především z přirozeného osvojování si řeči. Děti jsou přece schopné velmi brzy porozumět významu sdělení a následně pak začít v daném jazyce komunikovat. Velice důležitá je volba metody výuky, ta musí být maximálně motivační,“ uvádí Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish ČR a člen ČV OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire).

Vycházíme z metodiky výuky angličtiny v mateřské škole, kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Je založena na základních principech – schopnost porozumět, využití her a pohybu, nepřímé učení (pohádky, říkanky apod.), rozvíjení představivosti, aktivace všech smyslů, střídání činností, upevňování látky (časté opakování), individuální přístup, užití cizího i mateřského jazyka (děti komunikují česky s českým učitelem, anglicky s rodilým mluvčím), pozitivní motivace (pochvala).

Absolvování předškolního vzdělávání v mateřské škole ORBIS s výukou angličtiny je výhodou, nikoli však podmínkou, pro zahájení povinné školní docházky v základní škole ORBIS, jejíž profilací je rozšířená výuka cizím jazykům. Hned od prvního ročníku se pak žákům nabízí velmi intenzivní výuka angličtiny.

Mateřskou školu mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let. Provoz je od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětské hřiště. Učitelky mateřské školy spolupracují s kolegy – speciálními pedagogy – ze školy základní. Škola nabízí i logopedickou péči (spolupráce s rodiči).

Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.