Třídy

Ve všech třídách MŠ s dětmi pracuje český pedagog i rodilý mluvčí (anglický jazyk) a také chůva pro dvouleté děti. Velkou předností je menší počet dětí – maximálně 16 ve třídě. Také nabízíme logopedickou péči – ve spolupráci s rodiči.

Používáme individuální i skupinové metody činnosti, kooperativní hry, a to spontánní i řízené (pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, dramatické, poznávací). Jsou vedeny souběžně českým pedagogem a rodilým mluvčím.

V průběhu školního roku se děti účastní plaveckého výcviku, učí se bruslit, lyžují v lyžařském areálu Svah Zlín, který je v bezprostřední blízkosti školy.

   Včelky – třída mladších dětí

Zde se vzdělávají děti ve věku od 2 do 4 let.

Činnosti jsou zaměřeny především na adaptaci nově přijatých dětí. Osvojují si sociální dovednosti, učí se sebeobslužným a hygienickým návykům. Aktivity jsou přizpůsobeny věku a individuálním potřebám jednotlivců a střídají se s odpočinkem. Děti získávají základní poznatky o světě a životě. Rozvíjíme u nich přiměřeně věku jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybu, seznamují se s různými výtvarnými technikami.

Ve 2. pololetí se děti dle úrovně adaptace účastní také akcí mimo budovu školy.

  Kamarádi – třída starších dětí

Jsou zde zařazeny děti ve věku od 4 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.

Velký důraz je kladen na umění komunikace a na rozvíjení poznávání okolního světa. Výchovně vzdělávací práce s dětmi je zaměřena na předškolní přípravu. Ve 2. pololetí pedagogové MŠ intenzivně spolupracují s pedagogy 1. stupně ZŠ – společné aktivity, projekty.

Zvláštní péče je věnována dětem s odloženou školní docházkou – spolupracujeme se speciálním pedagogem, logopedem. V posledním roce docházky do MŠ se mohou děti účastnit kurzu zaměřeného na přípravu k nástupu k povinné školní docházce. Koná se vždy od října do dubna (končí zápisem do 1. třídy) v příslušném školním roce a je veden pedagogem ZŠ.

Děti se také účastní různých aktivit mimo budovu školy – např. filmových, divadelních, sportovních akcí.

   Skřítci

Zde se vzdělávají děti ve věku od 2 do 4 let.

Činnosti jsou zaměřeny především na adaptaci nově přijatých dětí. Osvojují si sociální dovednosti, učí se sebeobslužným a hygienickým návykům. Aktivity jsou přizpůsobeny věku a individuálním potřebám jednotlivců a střídají se s odpočinkem. Děti získávají základní poznatky o světě a životě. Rozvíjíme u nich přiměřeně věku jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybu, seznamují se s různými výtvarnými technikami.

Ve 2. pololetí se děti dle úrovně adaptace účastní také akcí mimo budovu školy.