Historie školy

Regionální vzdělávací institut Academic School v sobě zahrnuje síť různých škol a stávající střední školu převzal do svého portfolia dne 19. 9. 2018, když ji odkoupil od Univerzity T. Bati ve Zlíně. Dne 25. 2. 2019 byla škola přejmenována na dnešní Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem na nám. T. G. Masaryka 1279 ve Zlíně.

Samotná střední škola je institucí s dlouholetou vzdělávací tradicí a počátek školy se váže k roku 1925, kdy firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů. Později byla škola nazvána a známa jako Baťova škola práce.

Konkrétně na konci roku 1925 byla zřízena Odborná škola obuvnická firmy T. a A. Baťa ve Zlíně s 60 žáky. Jednalo se o školu výhradně pro hochy nebo muže. V červenci 1926 byla přejmenována na Odborná obuvnická škola závodní firmy T. a A. Baťa. V říjnu 1926 měla 300 žáků, 14 učitelů a vyučovaly se tam předměty: počty, korespondence, účetnictví, občanská nauka a zdravotnictví, němčina, angličtina a teoretické předměty (elektrotechnika, chemie, měřičství a rýsování, strojnictví, obuvnické odborné kreslení). V březnu 1933 už se jmenovala Baťova škola mladých mužů a v prosinci 1933 Baťova škola práce – ta nově umožňovala studium i dívek nebo žen. V červnu 1938 měla Baťova škola práce 5 odborů: strojnická, obuvnická, chemická, stavební a koželužská. Byla buď dvouletá – mistrovská nebo čtyřletá s maturitou.

Po znárodnění obuvnického impéria rodiny Baťů vzniklo ze školy největší obuvnické učiliště v republice, které organizačně spadalo do tehdejšího gigantického obuvnického podniku Svit. Jednotlivé továrny Svitu ročně přijímaly stovky vyučených mladých mužů i žen, které škola učila a připravovala do praxe. Po revoluci v roce 1989 byl státní podnik Svit v tehdejším Gottwaldově privatizován a 1. 12. 1990 vznikla společnost Svit a.s. Zlín. Od roku 1991 tak byla škola součástí organizační struktury nové akciové společnosti, která Zřizovací listinou ze dne 1. 8. 1991 založila Střední odborné učiliště obuvnické a.s. Svit Zlín s určeným majetkem 20 mil. Kčs.

Dne 7. 6. 2000 vznikla nová obchodní společnost s právní subjektivitou, která byla nazvána Střední odborné učiliště obuvnické a učiliště Svit, spol. s r.o. Tato škola se po třech měsících přejmenovala na Střední odborné učiliště obuvnické a Učiliště Svit, spol. s r.o., aby po roce ukončila svou činnost. Následovalo totiž sloučení dosavadní střední školy se Soukromou střední odbornou školou o. p. s., a v září 2001 vzniká nová společnost Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o.

V roce 2002 byla v rámci vyhlášeného konkurzu a.s. Svit řešena jak perspektiva společnosti, tak i samotné střední školy. V říjnu 2002 odkoupila obchodní podíl Univerzita T. Bati ve Zlíně a stala se tak jediným vlastníkem soukromé společnosti. Následně od 1. 1. 2006 zahajuje škola svoji činnost pod novým obchodním názvem Střední škola obchodně technická s.r.o., a to až do prodeje společnosti Academic School.

Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tradičně nabízí i formu dálkového a dvouletého nástavbového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy.

V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrdil kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska, jehož je členem. V roce 2019 se naše škola stala signatářem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, která podporuje zachování našeho oboru výrobce obuvi.