Projekty

Projekty v realizaci

British Council Advantage Programme

Naše škola je již od školního roku 2020/2021 členem programu British Council Advantage.

Členství přináší možnost registrovat naše žáky na zkoušky Cambridge Exams přímo ze školy. Program Advantage ale není jen o zkouškách. Je také o pomoci studentům, učitelům a školám dosahovat co nejlepších výsledků s využitím všech možností, které British Council nabízí, od vysoce kvalitních výukových materiálů a hodnocení angličtiny až po rozvíjení kulturních vztahů s Velkou Británií.

 

 

 


Projekt ŠABLONY ORBIS SŠ

 

Naše střední škola ORBIS je zapojena do projektu ŠABLONY ORBIS SŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a realizován v rámci OP JAK, výzvy č. 02_22_003. 


Poskytnutí dotace v rámci výzvy MŠMT z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami

PROJEKT DIGI 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace právnické osobě ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. v rámci výzvy MŠMT z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určené pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec. Dotace byla poskytnuta v rámci projektu DIGI 2022 pod evidenčním číslem rozhodnutí MSMT-10927/2022.

 

DIGI 2022

č. MSMT-10927/2022

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Rozhodnutí o přidělení dotace ZDE
Leták ZDE


Realizace aktivit v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II.

Příjemce Zlínský kraj
Partner ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
Číslo partnera             P18
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Název projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

KA 2.2 Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky

Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

  • Základní technické dovednosti pro MŠ

Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ

  • Sdílená laboratoř ICT

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

  • Kroužek robotiky a 3D modelování

Volnočasové aktivity pro žáky SŠ

  • Kroužek grafiky a modelování

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů

  • Sdílená laboratoř ICT

 

Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, která si klade za cíl rozvíjet a rozšiřovat prvky polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách a rozvíjet a rozšiřovat vzájemnou spolupráci škol a jiných partnerských subjektů s cílem zvýšit zájem o oblast polytechnického vzdělávání. Klíčové téma polytechnické vzdělávání je průřezovým tématem pro všechny stupně vzdělávání, a proto se obecné priority věnují jak předškolnímu vzdělávání, tak vzdělávání na základních, středních s vyšších odborných školách.


Projekty ukončené

Šablony Academic School, Střední škola

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016330

Číslo programu 02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č.02_18_062
Název výzvy Výzva č.02_18_065_Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority: 02.3.68

Název investiční priority: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné vazby

Číslo tematického cíle: TC 10

Název: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo: 02.3.68.2

Název: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Zaměření projektu

Personální podpora, osobnostně profesní rozvoje pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností

Cílová skupina

1. Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
2. Studenti
3. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Zaměření projektu

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání pomocí realizace společných nebo sdílených aktivit na území Zlínského kraje.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení, předávání zkušeností, zvyšováním kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory a jejich studium cestou spolupráce mezi mateřskými, základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami v regionu.

Cílová skupina

1. Pedagogičtí pracovníci
2. Rodiče dětí a žáků
3. Zaměstnanci veřejné správy
4. Studenti
5. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
6. Veřejnost

PODPORA ŘEMESEL A STUDIÍ V NAŠÍ ŠKOLE

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. (dříve Academic School, Střední škola, s. r. o.), je podporována v poskytování nabízených studijních oborů. Podporu získávají jak samotní studenti, tak i škola pro vytváření vhodných podmínek pro výuku.

Mezi významné podporovatele tradičních řemesel patří Zlínský kraj, který naší škole poskytuje podporu při rozvoji zázemí pro studenty v moderních metodách výuky nebo v novém technickém vybavení.

PODPORU STUDIÍ ZÍSKÁVÁME I OD VÝZNAMNÝCH FIREM NAŠEHO REGIONU: