Projekty

Šablony Academic School, Střední škola

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016330

Číslo programu 02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č.02_18_062
Název výzvy Výzva č.02_18_065_Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority: 02.3.68

Název investiční priority: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné vazby

Číslo tematického cíle: TC 10

Název: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo: 02.3.68.2

Název: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Zaměření projektu

Personální podpora, osobnostně profesní rozvoje pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností

Cílová skupina

1. Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
2. Studenti
3. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Zaměření projektu

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání pomocí realizace společných nebo sdílených aktivit na území Zlínského kraje.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení, předávání zkušeností, zvyšováním kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory a jejich studium cestou spolupráce mezi mateřskými, základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami v regionu.

Cílová skupina

1. Pedagogičtí pracovníci
2. Rodiče dětí a žáků
3. Zaměstnanci veřejné správy
4. Studenti
5. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
6. Veřejnost

Připravované projekty

PODPORA ŘEMESEL A STUDIÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Academic School, Střední škola, s. r. o., je podporována v poskytování nabízených studijních oborů a tradičních řemesel našeho regionu. Podporu získávají jak samotní studenti, tak i škola pro vytváření vhodných podmínek pro výuku.

Mezi významné podporovatele tradičních řemesel patří Zlínský kraj, který naší škole poskytuje pravidelně dotace na podporu studentů v oborech:

Strojní mechanik a Výrobce obuvi

Další podpory se nám dostává i při rozvoji zázemí pro studenty nebo učně v moderních metodách výuky nebo v novém technickém vybavení.

Aktuálně naše škola otevřela nově rekonstruované dílny pro obuvníky.

Slavnostní otevření za účasti zástupců Zlínského kraje – ZDE

Tisková zpráva – ZDE

PODPORU STUDIÍ ZÍSKÁVÁME I OD VÝZNAMNÝCH FIREM NAŠEHO REGIONU:

Projekty ESF

Poskytnutí dotace

V rámci realizace projektu Obnovení výuky učebního oboru Výrobce obuvi byla Academic School Střední škole, s. r. o. poskytnuta dotace z Fondu Zlínského kraje.