Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nám. T.G. Masaryka 1279
760 01 Zlín

2. Důvod a způsob založení

Regionální vzdělávací institut Academic School převzal střední školu do svého portfolia dne 19. 9. 2018, když ji odkoupil od Univerzity T. Bati ve Zlíně. Dne 25. 2. 2019 byla škola přejmenována na dnešní Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem na nám. T. G. Masaryka 1279 ve Zlíně. V roce 2000 došlo ke sloučení dosavadní střední školy se Soukromou střední odbornou školou o.p.s., a v září 2001 vzniká nová společnost Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o. Od 1. 1. 2006 zahajuje škola svoji činnost pod novým obchodním názvem Střední škola obchodně technická s.r.o., a to až do prodeje společnosti Academic School.

Teoretická výuka všech oborů je zajišťována v budově školy na nám. T.G. Masaryka 1279 ve Zlíně. Praktická výuka učebního oboru Výrobce obuvi probíhá v dílenských prostorách v budově č. 63 areál Svit, Zlín.

Zřizovací listina vydaná Svit Zlín, akciová společnost, dne 1. srpna 1991.

Důvodem založení Academic School, Střední škola, s.r.o. je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

3. Organizační struktura

Vedení školy

Mgr. Roman Cibulka,
MBA, Ph.D., ředitel organizace (ředitel školy)

tel.: 576 037 214
e-mail.: roman.cibulka@orbiszlin.cz

Ing. Ivana Jiroutová
zástupce ředitele (zástupce ředitele pro teoretické vyučování)
tel.: 576 037 212
e-mail.: ivana.jiroutova@orbiszlin.cz

Učitelé teorie

Mgr. Hana Cibulková
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů)
e-mail: hana.cibulkova@orbiszlin.cz

Mgr. Miluše Červinková,
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů a výchovný poradce)
e-mail: miluse.cervinkova@orbiszlin.cz

Ing. Iva Čevelová
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů)
tel.: 576 037 217
e-mail: iva.cevelova@orbiszlin.cz

Ing. et Bc. Jitka Holá
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů)
e-mail: jitka.hola@orbiszlin.cz

Silvie Janáčová
asistentka pedagoga
e-mail: silvie.janacova@orbiszlin.cz

Ing. Tomáš Malota
pedagogický pracovník (učitel odborných předmětů)

e-mail.: tomas.malota@orbiszlin.cz

Mgr. Irena Novosádová
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů)

tel.: 576 037 220
e-mail: irena.novosadova@orbiszlin.cz

Mgr. Veronika Palíšková
pedagogický pracovník (učitelka všeobecných vzdělávacích předmětů)

tel.: 576 037 220
e-mail: veronika.paliskova@orbiszlin.cz

Ing. Jarmila Riedlová
pedagogický pracovník (učitelka odborných předmětů)

tel.: 576 037 220
e-mail: jarmila.riedlova@orbiszlin.cz

Ing. Zita Odstrčilová
pedagogický pracovník (učitelka odborných předmětů)

tel.: 576 037 217
e-mail: zita.odstrcilova@orbiszlin.cz

Ing. Hana Šedová, Ph.D.
pedagogický pracovník (učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a projektová manažerka)

e-mail: hana.sedova@orbiszlin.cz

PhDr. Bronislava Vrbová
pedagogický pracovník (učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů)

tel.: 576 037 220
e-mail: bronislava.vrbova@orbiszlin.cz

Učitelé odborného výcviku

Ing. Václav Talaš
učitel odborného výcviku

e-mail: vaclav.talas@orbiszlin.cz

Ekonomický úsek

Iveta Nedbálková
ekonomický úsek

tel.: 576 037 215
e-mail.: iveta.nedbalkova@orbiszlin.cz

Ostatní pracovníci

Libuše Koňařová
nepedagogická pracovnice (recepční)

tel.: 576 037 120
e-mail: ostraha@orbiszlin.cz

Milan Kneifel
nepedagogický pracovník (technický pracovník)

Sylva Keňová
nepedagogická pracovnice (provozní pracovnice)

Dagmar Kovářová
nepedagogická pracovnice (administrativní pracovnice, matrika)
e-mail: dagmar.kovarova@orbiszlin.cz

Denisa Ondruchová
asistentka ředitele, studijní oddělení
tel: 576 037 216
e-mail: denisa.ondruchova@orbiszlin.cz

Organizační schéma (PDF)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279
760 01 Zlín

(bankovní spojení Komerční banka a.s., pob. Zlín, č.ú. 1002942661/0100)

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279
760 01 Zlín

(bankovní spojení Komerční banka a.s., pob. Zlín, č.ú. 1002942661/0100)

4.3 Úřední hodiny

Pro veřejnost

Pondělí 9 – 11 a 13 – 15 hod.
Středa 9 – 11 a 13 – 15 hod.
Čtvrtek 9 – 11

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 576 037 216 (sekretariát – nám.T.G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín)

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: www.orbiszlin.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279
760 01 Zlín

(bankovní spojení Komerční banka a.s., pob. Zlín, č.ú. 1002942661/0100)

4.7 Elektronická adresa podatelna:

sszl@orbiszlin.cz

4.8. Datová schránka

5du45t4

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 1002942661, kód banky: 0100

6. IČO

26215829

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ26215829

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina ZDE

Dodatek č. 1 ZDE

Dodatek č. 2 ZDE

Dodatek č. 3 ZDE

Dodatek č. 4 ZDE

Dodatek č. 5 ZDE

Dodatek č. 6 ZDE

Organizační řád 2020/2021 ZDE

Organizační řád 2021/2022 ZDE

Výroční zpráva 2016/2017 ZDE

Výroční zpráva 2017/2018 ZDE

Výroční zpráva 2018/2019 ZDE

Výroční zpráva 2019/2020 ZDE

Výroční zpráva 2020/2021 ZDE

8.2 Rozpočet

Výsledovka ZDE

Rozvaha ZDE

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle č. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese sszl@orbiszlin.cz, datovou schránkou 5du45t4 nebo osobně na sekretariátu školy – nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá asistentka ředitele školy paní Lošáková. Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci podle čl. 8 odst.2. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese nám. T.G.Masaryka 1279, Zlín

10.2. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

10.3. Formuláře

Dotazník žáka ZDE

Přihláška k dennímu studiu ZDE

Přihláška k nástavbovému studiu ZDE

Žádost o uvolnění z výuky ZDE

Potvrzení o studiu Na požádání vydá studijní oddělení (systém Bakalář)

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb., Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád ZDE

Dodatek č.1 – Pravidla pro distanční vzdělávání ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZDE

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Kopie 1 stránky A4 formátu 2,- Kč

2. Oboustranná kopie A4 formátu 3,- Kč

3. Kopie 1 stránky A3 formátu 4,- Kč

4. Oboustranná kopie A3 formátu 5,- Kč

5. Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 2,- Kč

6. Barevný tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 5,- Kč

7. Vystavení druhopisu + osobní vyzvednutí 100,- Kč

8. Vystavení druhopisu + zaslání poštou 200,- Kč

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy