Školská rada

Co je školská rada?

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (nový školský zákon), zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit pouze jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (např. obec, kraj, svazek obcí), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Jak se rada personálně obsazuje?

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) do rady nevolí. Je tedy možné, že nikoliv učitelé, ale zletilí studenti mohou přehlasovat zákonné zástupce (tedy nejčastěji rodiče) a obsadit určitou část míst v rámci jejich „třetiny“. K tomuto bude v praxi asi nejčastěji docházet na VOŠ.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupce ředitele ovšem členem být může. Pozor na neslučitelnost, jelikož tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Za zajištění a uskutečnění voleb do školské rady odpovídá ředitel školy té které školy.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Jak často je povinna školská rada zasedat?

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů (pozor – nikoliv pouze přítomných) školské rady).

Mezi hlavní úkoly Školské rady patří:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Zápisy z jednání