Maturitní zkouška

Vážení studenti,
níže najdete okruhy k Vaší maturitní zkoušce pro jednotlivé předměty. Stačí kliknout na konkrétní položky a zobrazí se Vám příslušný seznam.

Níže najdete také hlavní body úprav maturitních zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Přejeme hodně elánu při studiu 😉

Vaše ORBIS, Střední škola

Maturitní zkouška 2023

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Pro rok 2022/2023 nejsou žádné změny v právních předpisech, platí model MZ s účinností od roku 2020/2021.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (Anglický jazyk, Německý jazyk), nebo matematiky.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších dvou profilových zkoušek, které stanoví ředitel školy. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky se konají nejdříve od 1.4.2023

Didaktické testy státní části se uskuteční v období od pondělí od 2. května 2023 do 5. května 2023. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut a žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu matematika trvá 125 minut.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Praktická část (dle oborů)

Další zkoušky jsou ústní v termínu konání ústních zkoušek

Ústní zkouška z odborných předmětů (dle oborů)

Ústní zkouška z odborných předmětů (dle oborů)

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky státní a profilové části.

Forma, časy a další náležitosti MZ