VYHLÁŠENÍ IV. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ PRO OBORY VZDĚLÁNÍ S DENNÍ FORMOU STUDIA

Ředitel střední školy ORBIS vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 na základě §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Více podrobností k přijímacímu řízení najdete v sekci Přijímací řízení – ORBIS (orbiszlin.cz)

Ve Zlíně, 9.8. 2022

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.

ředitel školy