Základní hygienická a protiepidemická pravidla pro provoz ve střední škole

Zahájení školního roku

 • Školní rok začíná 1. září
 • Pokyn k  zahájení školního roku je k dispozici na webových stránkách školy 

Příchod do školy

 • Pro všechny osoby platí: v prostoru vstupu/recepce si vydezinfikovat ruce a při pohybu v prostorách školy dodržovat sociální distanc
 • Pro všechny osoby platí povinnost nosit respirátor ve všech společných prostorách školy

Organizace výuky

 • 1.9.2021 je zahájení školního roku v kmenových třídách a třídnické hodiny
 • Výuka podle rozvrhu začíná 2.9.2021
 • Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

V budově školy

 • Žáci se pohybují pouze v učebnách dle rozvrhu hodin, v době přestávek zůstávají v učebnách
 • Je doporučeno během dne si umývat ruce, dodržovat zásady hygieny, dezinfekce je k dispozici v každé učebně
 • Během výuky nemusí žáci ani pedagogové mít respirátor
 • Pokud během výuky dochází ke změně učebny, žáci si dezinfikují ruce a své pracovní místo
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (min, jednou za hodinu 5 minut)

V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • Pokud žák již při příchodu do školy vykazuje příznaky nákazy, nebude vpuštěn do školy. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy.
 • Pokud jsou příznaky nákazy patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák bezodkladně kontaktuje třídního učitele nebo jakéhokoli učitele. Neprodleně dojde k umístění do izolace a současně informování zákonných zástupců. Zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase.
 • Ve všech uvedených případech zákonní zástupci nebo zletilí žáci telefonicky kontaktují svého praktického lékaře. Škola nekontaktuje ani lékaře ani KHS.

Sekretariát školy, studijní oddělení

 • Komunikace žáků s vedením školy, se studijním oddělení a sekretariátem školy bude probíhat prvotně přes třídní učitele
 • Schůzku s vedením školy je nutné nejdříve domluvit s asistentkou ředitele školy

Informace najdete také ZDE

Ve Zlíně, 30. 8. 2021  

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., v.r.     

ředitel školy